Verktyg för samverkan

För att stärka kunskapsutbytet mellan kommuner/förskolor/skolor och forskare vid Uppsala universitet prövar FoSam flera metoder och verktyg för samverkan. De regionala utvecklingsgrupperna spelar här en viktig roll. Genom dessa kan nya arbetssätt utvecklas och kontaktytor skapas inom ramen för prioriterade ämnesområden. Målet är att samverkan skall kretsa runt konkreta frågor och praktiknära situationer.

Bland de verktyg som FoSam kommer att arbeta med under 2016 märks:

Nätverksträffar inom regionala utvecklingsgrupper.

AIMday - ett efterfrågeperspektiv på forskningen med utgångspunkt i praktiknära frågor från kommuner, förskolor, skolor, organisationer, myndigheter etc. 
Läs mer om AIMday Livslångt Lärande

Forskningscirklar är en form för ömsesidigt kunskapsutbyte på en praktiknära nivå där en grupp lärare själva formulerar ett problem och beforskar detta med en forskare från universitetet som handledare. Metoden har praktiserats på olika håll i Sverige och inom olika ämnesområden. Erfarenheter från Malmö finns dokumenterade i en metodhandbok:
Sven Persson, Forskningscirklar - en vägledning (Malmö Stad)

Ytterligare verktyg för samverkan som FoSam tittar på är bl.a. hur forskarutbildade lärare kan fungera som forskningsambassadörer.