Samverkansprojekt undersöker lärares självskattning inom digitala färdigheter

Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet

Lärare ska känna sig bekväma i det digitala klassrummet. Och nu när den reviderade läroplanen för grundskolan, i kombination med regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet, höjer ribban för digitaliseringen i skolan ytterligare måste huvudmän öka mängden effektiv kompetensutveckling. I Uppsala samarbetar utbildningsförvaltningen och universitetet för att utveckla delvis nya grepp kring detta. Projektet görs möjligt via FoSam:s insatsform Samverkanscheckar.

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun och Uppsala universitet samarbetar inom ett nytt forskningsprojekt – som syftar till att förstärka lärares förmågor att leda barn och ungdomars lärande i vårt digitaliserade samhälle – trots att alla inte har formell kompetens i digitalisering från sin ursprungliga lärarutbildning.

Projektet leds av Lars-Åke Nordén, universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitetet, i samarbete med Linda Mannila, forskare i datavetenskapens didaktik. Projektets målsättning är att undersöka hur man ger lärare högre self-efficacy, eller en starkare upplevd egenförmåga av att de klarar av nya utmaningar i det digitala klassrummet. Lars-Åke menar att lärares digitala färdigheter måste tränas systematiskt för att fånga den inbyggda förändringskraft som finns inom lärarkollektivet som helhet:

-        En stark, upplevd egenförmåga kring digitalt lärande gör att lärare vågar lita på sina ämneskunskaper och använda nya verktyg för att vidareutveckla sin undervisning. Det handlar om attitydförändringar och ökad förståelse kring användbarheten av digitala verktyg och hur de kan skapa mervärde i undervisningen om de används på rätt sätt. Något som enligt forskningen även kan stärka elevers motivation och studieresultat.

-        Digitala kompetenser för lärare är ett dynamiskt område. Det finns väl underbyggd erfarenhet och forskning som visar att lärare med en stark, upplevd egenförmåga klarar sig bättre i denna typ av omställning. En majoritet av barn som börjar i skolan 2018 kommer att ha yrken som inte finns idag, vilket gör lärarjobbet mer komplext än någonsin.

Inom ramen för forskningsprojektet kommer Lars-Åke och Linda att följa en grupp rektorer och lärare med begränsad erfarenhet av digitala kompetenser och programmering under 18 månader genom kompetensutveckling, tester och intervjuer, för att kunna bedöma hur de utvecklar sin upplevda egenförmåga och ämnestrygghet inom det digitala området.

Den långsiktiga ambitionen med projektet är att systematisera erfarenheter kring hur man skapar effektiv kompetensutveckling inom digitala kompetenser för verksamma lärare – men också som en integrerad del av lärarutbildningar vid såväl Uppsala universitet som andra lärosäten.

Text: Uppsala kommuns kommunikationsstab

Läs mer på projektets egen sida

Senast uppdaterad: 2022-08-11