Vad innebär en skola på vetenskaplig grund?

Skolan skall enligt 2010 års skollag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forum för samverkan (FoSam) vill bidra till en skola på vetenskaplig grund genom att skapa samverkansarenor där universitetets forskning kan möta såväl förskolans och skolans vardag som huvudmännens utmaningar.

Vetenskaplig grund och ett forskningsbaserat arbetssätt kan ha olika betydelser beroende på vilken nivå i systemet som avses – på huvudmananivå, på skolledarnivå eller på klassrumsnivå. FoSam har en viktig roll i att verka på samtliga dessa nivåer.

Det finns en uppsjö av möjliga vägar för förverkligandet av en skola på vetenskaplig grund. En viktig förutsättning är att de som är involverade i skolans utveckling är aktivt kunskapssökande personer som kopplar samman forskningsresultat och forskningsmetoder med skolans beprövade erfarenhet och dess konkreta frågeställningar. Exempel på personer som kan verka i gränssnittet mellan forskning och skolutveckling och ha rollen som ”forskningsambassadörer” är bl.a. lektorer och förstelärare.

I vissa fall kan forskningsresultat i form av en artikel eller föreläsning utgöra vägledning för verksamhetsutveckling. En annan framkomlig väg kan vara att en forskare fungerar som handledare eller bollplank till en grupp praktiker. Exempelvis kan detta ske inom ramen för aktionsforskning eller forskningscirklar som tar aktuella frågeställningar och kunskapsbehov som utgångspunkt för en deltagande process där man tillsammans utforskar ett område.

På ett djupare plan kräver förverkligandet av en skola på vetenskaplig grund att de som arbetar i och med förskola och skola själva har ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta kan bl.a. karaktäriseras av metoder och teorier för att:

  • systematiskt utforska för att uppnå förståelse och perspektiv
  • ifrågasätta och problematisera
  • kritiskt granska, pröva och sätta i sammanhang
  • skapa ett växelspel mellan teoretisk förankring och empirisk prövning

Avgörande för hur den forskningsbaserade kunskapen skall kunna bidra till skolans utveckling och måluppfyllelse är att den möter och utmanar skolans beprövade erfarenhet. Med beprövad erfarenhet avses en erfarenhet som är:

  • kollegialt prövad
  • genererad under lång tid och av flera
  • dokumenterad och kan kommuniceras/delas

En skola på vetenskaplig grund gynnas av ett kontinuerligt kunskapsutbyte med forskning och högre utbildning vid universitet. Detta kunskapsutbyte kan genomföras på många olika sätt exempelvis som forskningssamarbeten, forskningscirklar, utbytestjänstgöring etc. För att kunskapsutbytet ska fungera effektivt och vara långsiktigt hållbart krävs att det är ömsesidigt berikande för alla som deltar – att det berikar både akademin och skolsektorn, från huvudmananivå till läraren som varje dag möter sina elever.

Vill Du läsa mer

Skolverket har sammanställt en skrift som kortfattat diskuterar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och ger en översikt över några klassrumsnära forskningsrön:

Forskning för klassrummet: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken (Skolverket 2013)

Läs mer om ett forskningsbaserat arbetssätt på Skolverkets webbsida.