Detta är FoSam

FoSam är en arena för regional skolsamverkan mellan Uppsala universitet och åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar. I nära dialog med våra medlemskommuner, skräddarsyr vi samarbeten främst inom ramarna för forskning och professions/verksamhetsutveckling. Genom projekten sätts skolledare, lärare och förskollärare i förbindelse med forskare, så att skolans och förskolans egna frågeställningar kan bli föremål för vetenskaplig kunskapsbildning. 

FoSam prövar samverkansformer och erbjuder mötesplatser som ska berika kommunerna såväl som universitetet – för en skola och förskola med fäste i vetenskap och beprövad erfarenhet, och för en lärarutbildning med stark, verksamhetsförankrad forskningsbas.

Verksamheten finansieras gemensamt av Uppsala universitet genom Fakulteten för Utbildningsvetenskaper och medlemskommunerna. Fakulteten står för 50 % av finansieringen och medverkande kommuner står för resterande 50 %. Kommunerna bidrar med 2 kr per kommuninvånare och år. FoSam leds av samordnaren (enhetschef) och har en styrelse sammansatt av representanter från kommunerna och universitetet.

Bland FoSam:s insatsformer finns just nu: 

FoSam har även en samordningsfunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF, en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning.

En viktig del av FoSam:s arbete handlar om kommunikation och spridning av resultat från samverkansprojekt.
 

Senast uppdaterad: 2022-08-11