Rapport från forskningscirkeln "Interkulturalitet i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling"

2021-12-15

Förskolepersonal möter dagligen barn och föräldrar från många olika kulturer och med olika bakgrund, vilket ställer krav på deras interkulturella pedagogiska kompetens. Denna forskningscirkel, genomförd i samverkan mellan Uppsala universitet och Enköpings kommun, syftade till att utveckla förskollärares interkulturella förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. 

barn i förskolan

En av utgångspunkterna för det vi här kallar interkulturellt förhållningssätt är att individens utbildningsbakgrund, livs- och yrkeserfarenheter fungerar som kulturella filter som begränsar eller möjliggör mötet med andra människor. Ett specifikt syfte med denna forskningscirkel var att synliggöra förskollärares egna kulturella filter och föreställningar om den egna verksamheten, för att sedan kunna förändra deras förhållningssätt, pedagogiska metoder och undervisningsinnehåll utifrån observerade behov.

Arbetet har letts av Hassan Sharif, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande, i samarbete med en pedagogisk utvecklare vid Enköpings kommun. I forskningscirkeln deltog åtta förskollärare från två av kommunens förskolor.

Parallellt med läsning och diskussion kring litteratur samt individuella reflektionsuppgifter, har deltagarna konstruerat en enkät som delats ut bland kollegor på förskolorna. Enkäten innehåller frågor om personalens tidigare yrkeserfarenheter, utbildningsmässiga och språkliga bakgrund, kännedom om förskolans styrdokument och synen på flerspråkighet bland kollegor, barn och deras föräldrar samt hur de går tillväga i arbetet med barns sociala- och kunskapsmässiga utveckling. Den fungerade sedan tillsammans med reflektionsuppgifterna som diskussionsunderlag under träffarna. Deltagarnas samlade kunskapande kan bli del i respektive förskolas verksamhetsutveckling i allmänhet och arbetet med interkulturalitet i synnerhet.

En deltagare kommenterar:

”Under forskningscirkeln har jag mera förstått hur viktigt det är att våga vara mera öppen för varandras olikheter och ta tillvara det genom att visa intressen på många olika sätt. Nu är jag inte heller rädd för att blanda olika språk för att kunna få med mig föräldrar eller barn så att de förstår. Jag tar till kroppsspråk också för att förstärka vad det är jag försöker förmedla. Jag har också blivit bättre på att lyssna in.”

Forskningscirkeln är en del av Uppsala universitets ULF-avtal med Enköpings kommun.

rapport forskningscirkelRAPPORTEN

Ta del av rapporten från forskningscirkeln
"Interkulturalitet i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling"

Läs om forskningscirkelns bakgrund, syfte, teoretiska utgångspunkter, upplägg och resultat. 

 

Senast uppdaterad: 2022-12-09