Program för positiva lärmiljöer i skolan får 6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet

2021-11-16

IBIS, programmet som ska skapa positiva och inkluderande lärmiljöer i skolan, har beviljats 6 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning av forskningsmedel. Projektet startades 2018 genom Forum för samverkan och har nu implementerats i ett 40-tal skolor i bl.a. Uppsala, Heby och Sigtuna kommun. Tack vare finansieringen från VR kan många fler skolor rekryteras och effekterna av programmet utvärderas. 

IBIS står för Inkluderande Beteendestöd I Skolan och tar fasta på komponenter i det vi känner som en positiv lärmiljö – trygghet, inkludering och goda relationer mellan lärare och elever. Programmet kommer med ett arbetssätt som hjälper lärare att ta databaserade beslut och sätta smarta interventioner i system. Fokus ligger på att arbeta proaktivt; Istället för att bestraffa elever för oönskade beteenden, ska IBIS skapa förutsättningar för eleverna att göra rätt.

martin karlberg
Martin Karlberg. 

– Pengarna från Vetenskapsrådet gör att vi kan undersöka om IBIS ger lika goda effekter i Sverige som i t.ex. USA eller Norge. Nu kommer vi att rekrytera 60-70 nya skolor så att vi kan studera effekterna genom alla steg i implementeringen, säger Martin Karlberg, projektledare och lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet.

IBIS är alltså en anpassad variant av amerikanska SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska avknoppning PALS. Det är evidensbaserat och grundar sig på hundratals forskningsstudier. I Sverige används programmet just nu i skolor i Uppsala, Heby, Sigtuna, Helsingborg, Malmö och Stockholm, där de första tre hör till FoSam:s medlemskommuner. 

- Ett tungt vägande skäl till att många vill ansluta sig tror jag beror på att IBIS ligger i linje med lärares egna tankar och värderingar. Det handlar om relationer, struktur och regler, om att förebygga problem och slippa skälla och tjata. Vi tycker oss märka att metoden fungerar och ser att den skapar en samsyn bland lärare kring hur man arbetar med lärmiljöer och vad en positiv lärmiljö är. Vår ambition är att arbeta långsiktigt med att stödja skolornas arbete. Det kan behövas då effekterna ofta kommer gradvis, mindre effekter märks snabbare och stora effekter dröjer ofta ett tag, säger Martin Karlberg. 

lars olsson
Lars Olsson. 

Lars Olsson, föreståndare för Forum för samverkan vid Uppsala universitet, gläds åt beskedet från Vetenskapsrådet och menar att det visar vad samverkan mellan lärosäte och skola kan åstadkomma: 

- Att projektet nu beviljats medel från Vetenskapsrådet visar på styrkan i samarbeten mellan kommunerna och universitetet - att samverkan både utvecklar skolverksamheterna och stärker forskningen! Vi på FoSam är glada att ha kunnat bidra genom att mäkla samman och ekonomiskt stödja de första faserna i projektet.

Läs mer om IBIS: 

- på IBIS hemsida
- I en tidigare intervju med projektledaren Martin Karlberg

Senast uppdaterad: 2022-04-12