Workshop med visioner om regional samverkan mellan universitet och kommuner

2021-05-27

Varför ska vi egentligen samverka? Vad tror vi att samverkan mellan skola och universitet kan göra med våra verksamheter  –  med skola, lärarutbildning och forskning – och vilka former av samverkan vill vi ta med oss in i framtiden?

Möte på zoom
Uppslutning från såväl kommuner som universitet! Moderatorer var Lars Olsson, föreståndare på Forum för samverkan, Olle Bergh, verksamhetsutvecklare på Uppsala kommun, Peter Waara, professor och ordförande i FoSam:s styrelse och Esbjörn Larsson, dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper. 

Den 26 maj genomfördes i FoSam:s regi en visionär workshop med representation från regionens kommuner, försöksverksamheten ULF och Uppsala universitet - främst Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Med utgångspunkt i samverkans ”raison d'être” diskuterades hur en regional plattform för samverkan mellan skola och akademi skulle kunna utformas, och vilka aktiviteter den kan utgöra spelplan för.  

- Flera faktorer gör att vi ser behov av att träffas och prata, bland annat ett ökat fokus från statsmakten på lärarutbildningarnas koppling till partnerskolor inklusive VFU och praktiknära forskning. Försöksverksamheten ULF permanentas fr.o.m. 2025 vilket skapar nya möjligheter för regional samverkan kring skolans och lärarutbildningens vetenskapliga grund. Och inom universitetet ser Fakulteten för utbildningsvetenskaper nu över sin framtida organisation, sa Esbjörn Larsson, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. 

Olle Bergh, verksamhetsutvecklare på Uppsala kommun, menade att frågorna är strategiskt mycket viktiga och ytterst handlar om elevernas ökade måluppfyllelse. 

- Genom samverkan får vi inte bara en mer relevant skolforskning, utan också ett mer systematiskt utvecklingsarbete i kommunerna vilket gör oss till bättre samarbetspartners. Nu behöver vi skissa på det som vi inom ULF kallar det tredje rummet, en gemensam arena och infrastruktur där samverkan kan ha många olika former. Det måste inte handla om skarpa forskningsprojekt även om de finns där, huvudsaken är att det finns en kontinuerlig dialog och utbyte av erfarenheter mellan forskare och profession. Huruvida vi lyckas hänger på att alla parter känner ett egenintresse och verkligen tror att det ger dem något. 

Professor Peter Waara, ordförande i FoSam:s styrelse, bekräftade i sin sammanfattning av gruppdiskussionerna: 

- Alla verkar vara överens om att skola och universitet har olika incitament för att samverka, men vi har gemensamt att vi vill se effekt i våra respektive praktiker och utifrån våra olika måttstockar. Ur ett likvärdighetsperspektiv kan en regional samverkansplattform bli en viktig resurs för en liten kommun som ligger bredvid en stor. 

Senast uppdaterad: 2022-04-12