Ny antologi om särskild begåvning i praktik och forskning

2021-02-23

Hej Caroline Sims, redaktör för den nyutgivna antologin "Särskild begåvning i praktik och forskning". Vilken är din avsikt med antologin?

Caroline Sims, forskare med 
inriktning mot särskild begåvning. 

– Syftet är att låta röster från forskning och praktik mötas för att dela med sig av sina kunskaper om särskild begåvning. För mig som redaktör var det viktigt att förena båda perspektiv eftersom jag ser hur de kan berika och stärka varandra. Jag ville också kunna erbjuda en bok som grundar sig på erfarenheter från svenska förhållanden, även om vi förstås hämtar inspiration och drar slutsatser från olika internationella sammanhang. 

En rad författare ger sina kunskapsbidrag i ämnet, vilka teman är det som behandlas?
– Här var ett mål med antologin att täcka upp en bredd av olika perspektiv, både vad det gäller särskild begåvning i olika åldergrupper och i olika skolämnen. Vi har till exempel med texter från förskolan till gymnasiet, från både språk, matematik och naturvetenskap. En av de främsta idéerna är dock att de undervisningsanpassningar som jag och de andra författarna skriver om inte är bundna till specifika åldrar eller ämnen utan går att ta in i all undervising.

En av texterna, ”Särskild begåvning med fokus på elever med intresse för praktiskt arbete”, utgår från en av våra forskningscirklar. Vad är det för en upptäcktsfärd som författaren och byggläraren Urban Söderberg i Enköping gör?
– Det är lätt att fastna i tanken att särskild begåvning handlar om att vara fantastisk bra på att lösa olika logiska tankepussel, eller andra mer teoretiskt inriktade kunskaper. Genom Urbans kapitel utmanar vi det perspektivet och ser till barn och elever som uttrycker sin begåvning genom att bygga, meka och skapa genom olika kroppsliga aktiviteter. Genom forskarcirkeln fick Urban en möjlighet att utforska mer om dessa elever och dela med sig till oss andra. Att ta med delar av hans projektrapport i antologin kändes som en självklarhet.

Antologin är den första i sitt slag i Sverige där röster från både forskning och praktik vävs ihop. Vad händer i det mötet?
– Precis som i tanken med forskarcirklar handlar det om att mötas runt olika frågor från olika håll. Det finns till exempel en kritik inom den internationella forskningen om särskild begåvning att allt för mycket vad gäller modeller och undervisningsförslag är skrivbordsprodukter utan någon som helst empirisk förankring. Därför var det viktigt att få med lärare som testat, testat igen, omvärderat och utvecklat sitt sätt att arbeta med särskild begåvning. Samtidigt finns det många idéer om hur vi bäst ska undervisa som inte har någon som helst förankring i forskning, som inte har analyserats och utvärderats systematiskt. Det kan ju fungera, men vi vill också veta varför och på vilket sätt, och det är där forskarblicken kommer in.  

Begreppet särskild begåvning har länge diskuterats på den svenska utbildningsarenan, ofta i termer av skolans tillkortakommanden i bemötandet av berörda elever. Vilken utveckling sker på området just nu, om du skulle ta pulsen på skolan?
– Jag skulle säga att intresset för dessa frågor ökar, men att det finns en osäkerhet kring vad som ska göras, hur det kan göras och framför allt vad som får göras. Eftersom våra styrdokument inte direkt nämner särskild begåvning så söker man legitimitet och handlingsutrymme. 

Hur och av vem hoppas du att antologin används?
– Min, och vår förhoppning, är att den tas in i lärarutbildningen, i fortbildning av lärare och i utbildning och fortbildning av skolledare. Å andra sidan skulle jag dock säga att särskild begåvning är en fråga om värdegrund och om vad vi egentligen menar med inkludering och likvärdig utbildning, något som ju berör alla nivåer av utbildningssystemet. 

Mer läsning

- Här hittar du antologin Särskild begåvning i praktik och forskning
- Forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning", genomfördes av Enköpings kommun i samverkan med Uppsala universitet. Läs mer om bl.a. Urban Söderbergs delprojekt med fokus på praktiskt arbete. 

Senast uppdaterad: 2023-06-15