Ny akademisk mötesplats för regionens skolledare

2020-09-30

En ny mötesplats för skolledare har bildats i samverkan mellan Uppsala universitet och åtta kommuner i regionen. Den så kallade SkolledarAkademin blir en arena för reflekterande samtal och vetenskapligt förankrad utveckling av det pedagogiska ledarskapet.

Rektorer och verksamhetschefer för alla skolformer befolkar den Skolledarakademi som gjorts möjlig genom ett samarbete mellan Forum för samverkan och de åtta medlemskommunerna. Akademin blir en plats för gemensamt lärande där ledamöter träffas för att fördjupa sig i skolledarskapets aktuella frågor. Två forskare leder gruppens arbete framåt och bidrar med sitt vetenskapliga kunnande.

Katina Thelin.

- Tanken med SkolledarAkademin är att den ska utgöra vad vi inom FoSam brukar tala om i termer av ett ”tredje rum”, alltså en plats där olika kunskaper och diskurser möts och förenas. Samtidigt är det viktigt att betona att det inte bara handlar om de skolledare och forskare som möts inom ramen för akademin. Kommunerna har ett stort ansvar när det gäller att skapa lokala arenor som kan fungera som ett slags replipunkter för skolledarna på hemmaplan, säger Katina Thelin, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och en av akademins vetenskapliga ledare. Hon delar ledarskapet med Elisabet Nihlfors, seniorprofessor i pedagogiskt ledarskap.  

SkolledarAkademins arbete kommer att kretsa kring utvalda, verksamhetsnära fokusområden som fördjupas och utmanas genom samtal på de månatliga träffarna. Invalda rektorer och verksamhetschefer fortsätter diskussionerna i sina lokala fora där kollegor involveras och skolans utvecklingsarbete puffas framåt. Den regionala uppslutningen gör att ett erfarenhetsutbyte kan ske också över kommungränserna.

Erika Björklund.

-  Det är spännande att få pröva sig fram i ett nytt sammanhang. För oss i Sigtuna kommun blir akademin också ett sätt att knyta ihop skola och förskola på ledningsnivå. Som ett utfall av den första träffen diskuterar vi nu utmaningen i att som rektor leda ett förbättringsarbete för ökad likvärdighet på vetenskaplig grund, säger Erika Björklund, rektor på Odensala skola och en av ledamöterna.  

SkolledarAkademin har tillkommit inom ramen för FoSam:s regionsövergripande satsning Forskningslitteracitet som syftar till att stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos skolledare, lärare och förskollärare. Akademin knyts därmed till en större gemenskap där lärdomar kan delas från en mängd insatser och samverkansprojekt. Och som alltid när praktik och forskning möts, är utbytet ömsesidigt. Lärandet sker hos kommunerna såväl som på universitetet, i det här fallet främst rektors- och masterutbildningen.
 


Det tredje rummet

SkolledarAkademin ska vara vad som i forskning beskrivs i termer av ett ”tredje rum” - en plats där parterna möts jämbördigt med sina olika kompetenser och diskurser för att utveckla ny kunskap tillsammans.

När begreppet appliceras på skolans område tänker vi att aktörerna dels är skolans yrkesverksamma, i det här fallet skolledare, dels forskare vid lärosäten inom utbildningsvetenskap eller andra relevanta ämnesområden. Dessa aktörer kommer då från det första rummet (skolverksamheterna) respektive det andra rummet (forskningen). På den arena som det tredje rummet utgör finns förutsättningar för aktörerna att skapa en gemensam diskurs och ett gemensamt språk. Detta förutsätter att de sammanstrålande kunskapsfälten ses som likvärdiga, att man möts i vad som ibland benämns ”ögonhöjd”.

Hänvisningar
Prøitz, T. S., Rye, E. M., Barstad, K., Afdal, H., Risan, M., Aasen, P. (2020). Utbildning, lärande, forskning En evalueringsstudie – delrapport 2. Universitetet i Sørøst-Norge. Skriftserien, nr. 38.

Moje, E. B., Ciechanowski, K. M., Kramer, K., Ellis, L., Carrillo, R., & Collazo, T. (2004). Working toward third space in content area literacy: An examination of everyday funds of knowledge and discourse. Reading research quarterly, 39(1), 38-70.

Senast uppdaterad: 2022-04-12