Uppsala kommuns forskningsmiljö förenar skola och utbildningsvetenskaplig forskning

2020-03-28

Nu möts Uppsala universitet och Uppsala kommun på en gemensam arena för praktiknära skolforskning. Initiativet ingår i regeringens satsning ULF i syfte att överbrygga gapet mellan klassrum, lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Kommunlektorerna får nyckelroller i Uppsala kommuns forskningsmiljö.

Tre år efter att regeringen lanserade ULF för ökad samverkan mellan akademi och skola har Uppsala kommun invigt en ny forskningsmiljö med direkt koppling till Uppsala universitet. Med den gemensamma infrastrukturen stärks förutsättningarna för långsiktig och praktiknära forskning med grund i lärarnas egna frågeställningar.

– Då jag utbildade mig till gymnasielärare diskuterade vi ofta gapet mellan forskning om skolan och dess faktiska verksamhet. I lärarrummen skrockades det åt verklighetsfrånvända forskare och på universitetet ansåg man att lärare saknade förståelse för teori och forskning. Med gemensamma ytor kan vi överbrygga den klyftan och dessutom möjliggöra ett nytt forskningslandskap som sätter lärandet i centrum, säger Olle Nordberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, tillika gymnasielektor i svenska vid Uppsala kommun.

Initiativet linjerar med skollagens paragraf att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I klarspråk betyder det att lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning och skolans utveckling genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt, två rättesnören som med ULF får utrymme att följas i avsedd omfattning.

– Utvecklingen har länge hämmats av en ”vi och dom”-struktur. Där skolan saknat förutsättningar att tillvarata disputerade lärares kompetens har akademin inte haft möjlighet att ta till sig lärarnas behov. Därför ägnade vi inledningsvis mycket kraft åt att bygga ömsesidig tillit. Nu är den gemensamma arenan på plats och invigningen präglades av bred optimism för framtiden, konstaterar Elisabet Nihlfors, seniorprofessor i pedagogik och en av initiativtagarna till ULF.

Elisabet Nihlfors, seniorprofessor i
pedagogik.

Uppsala universitet har idag ULF-avtal med tre huvudmän: Uppsala kommun, Enköpings kommun och NTI-Gymnasiet. Uppsala kommun har lett utvecklingen av de nya forskningsmiljöerna, vilka är tematiskt indelade under rubrikerna Ämnesdidaktik, Ledarskap samt Likvärdig skola. Varje miljö rymmer både fysiska och digitala mötesplatser där lärare, skolledare och forskare tillsammans ska identifiera professionens frågor, fastställa det aktuella forskningsläget kring dessa, samt – om ytterligare kunskap behövs – formulera frågorna till underlag för framtida forskning.

– Ofta har forskningen redan svar på de frågor professionen bär på, men det hjälper föga om kommunikationen brister åt båda håll. Nu har vi en modell där vi tillsammans kan jämka frågeställningar och forskning till en fungerande enhet. Kan vi dessutom göra det i en kontext där vissa tjänster delas mellan skola och akademi – vilket redan sker inom vården – är jag övertygad om att ULF kan bli en framgångsfaktor även för att behålla och till och med locka tillbaka kompententa lärare till vad som annars riskerar att förbli ett bristyrke, säger Elisabet Nihlfors.

Magnus Alsne


FoSam har en kanslifunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Läs mer om försöksverksamheten på vår lokala eller nationella webbplats för ULF-avtal.

Senast uppdaterad: 2023-06-15