Håbo kommuns skolledare i forskningscirkel om pedagogiskt ledarskap

2020-03-29

I denna forskningscirkel har Håbo kommuns skolledare utforskat sitt eget pedagogiska ledarskap. Sitt görande och sägande på jobbet, sina professionella relationer, och alla de små och stora omständigheter som definierar vad det är att leda skolverksamhet.

Ewa Johansson, verksamhetschef Håbo
- Att få sätta sig in i och ta stöd i forskning  har varit givande. Det har gjort det möjligt att gå bakom ett dilemma och titta på de faktorer som påverkar ledarskapet på olika sätt, säger Ewa Johansson, verksamhetschef på utbildningsförvaltningen i Håbo kommun.

Det var en delvis omorganiserad ledningsgrupp på Håbo kommuns utbildningsförvaltning som vände sig till Uppsala universitet med önskan om ett samarbete. Man ville studera det pedagogiska ledarskapet, sitt eget och som begrepp betraktat  – och samtidigt svetsas samman som arbetsteam. Våren 2018 formades en forskningscirkel bestående av 12 deltagare. Gruppen delades upp i två delar, en med rektorer och en med verksamhetschefer.

Åsa Liljeqvist
Hör cirkelledaren Åsa Liljeqvist i vår
podcast Bettys hage!

- Syftet har varit att dels producera kontextspecifik kunskap om det pedagogiska ledarskapet i Håbo kommun, som deltagarna kan utgå ifrån när de utvecklar sin egen ledarpraktik. För det andra kan dokumentationen användas av oss forskare som empiriskt underlag för analyser på en mer generell nivå. Nya kunskaper berikar dessutom undervisningen på rektorsprogrammet, säger Åsa Liljeqvist, lektor i pedagogik vid Avdelningen för rektorsutbildning på Uppsala universitet, som tillsammans med forskarkollegan Katina Thelin fungerat som vetenskaplig ledare för cirkeln.

Arbetet i forskningscirkeln har byggt på deltagarnas egna observationer av sin dagliga yrkesutövning. Ett så kallat reflektionsprotokoll har hjälpt dem att synliggöra sitt kommunicerande och agerande i olika situationer på jobbet, liksom hur de förhåller sig till kollegor och andra aktörer i sin omgivning. Även villkoren för ledarskapet kartläggs - villkor som kan utgöras av allt från politisk styrning till mellanmänskliga relationer och möbleringen på personalmötet. Praktiken förstådd i termer av praktikarkitektur.

- Att få sätta sig in i och ta stöd i forskning  har varit givande. Det har gjort det möjligt att gå bakom ett dilemma och titta på de faktorer som påverkar ledarskapet på olika sätt. Jag tycker att skolledare och vi som verksamhetschefer måste vara förebilder när det gäller att ha ett mått av forskningslitteracitet i det vi gör. Vi behöver pröva våra argument på ett strukturerat sätt, det räcker inte med att ha ett finger i luften, säger Ewa Johansson, verksamhetschef på Håbo kommun.

Deltagarnas dokumenterade upplevelser har lyfts i regelbundna samtal ledda av forskarna. Här har varje rektor och verksamhetschef kunnat ventilera sina aktuella frågor i grupp. Forskarna har drivit diskussionerna framåt, skjutit till perspektiv från vetenskapen och byggt en samtalsstruktur som inte alltför snabbt skyndar fram till lösningar.

- Vi har fått en forskningsbaserad modell för strukturerade samtal som ger alla talutrymme och som tillåter att man både stöttar och utmanar varandra. Man tvingas att lyssna och förstå på ett djupare plan, vilket varit bra för vårt samarbete och vår tillit till varandra. Det är något vi har fortsatt med även efter projektets slut, säger Ewa Johansson.


Fördjupa dig i forskningscirkeln Det pedagogiska ledarskapets praktiker. 

Senast uppdaterad: 2022-04-12