Tre forskningsprojekt får ULF-medel genom unik utlysning

2020-03-04

Nu prövas ett nytt sätt att finansiera forskning, som låter akademins forskare och skolans disputerade lärare finsnickra sina projektidéer i samverkan. Det handlar om en utlysning vars särskilda design blir en garant för att beviljade projekt bygger på försöksverksamhetens viktigaste principer - till exempel tillvaratagandet av professionens frågor och lärarstudenters delaktighet i forskning. Totalt 13,5 miljoner kronor fördelas mellan tre bidrag.

Mathias Hallberg.

- Det är verkligen en milstolpe i ULF-arbetet. Vi har under några år byggt infrastruktur och utvecklat samverkansmodeller, så att nu kunna stödja dessa forskningsprojekt är stimulerande. Det har varit otroligt lärorikt att arbeta med utlysningsmodellen och jag hoppas att detta inom några år är en återkommande och etablerad utlysning för praktiknära forskning, säger Mathias Hallberg, ordförande i Uppsala-nodens styrgrupp.

Försöksverksamhetens Uppsala-nod har med sina nio lärosäten och cirka 30 huvudmän utgjort arena för utlysningen. Enkelt beskrivet prövas en modell för finansiering av forskning i samverkan – forskning som är stadigt förankrad i skolans och förskolans egna problemställningar, och som uppfyller ytterligare ett antal specifika och ”ULF:iga” kriterier.

Gemensamt för de tre beviljade projekten är att de stärker och har sin hemvist i forskningsmiljöer som delas av huvudman och lärosäte, där professionens frågor kan fångas upp, förädlas och mynna ut i forsknings- eller utvecklingsprojekt. Ett annat kriterium handlar om involveringen av lärarstudenter, t.ex. genom självständiga, verksamhetsintegrerade arbeten. Ansvariga för projekten är forskare och disputerade lärare varav flera har s.k. kombinationstjänster, en samverkansmodell i sig som innebär att man tjänstgör både i skolan och på ett lärosäte. 

- Det är mycket glädjande att vi nu kommit så långt i försöksverksamheten att det är möjligt att utveckla och pröva forskningsprojekt på detta tydliga och konkreta sätt. Det ska bli spännande att följa dessa tre projekt som jag ser kan stärka praktiknära forskning i samverkan, säger Stefan Norrestam, skoldirektör i Lunds kommun och ledamot i Uppsala-nodens styrgrupp.

Som experiment betraktad ger utlysningen värdefullt bränsle åt en försöksverksamhet som nu kommit halvvägs. Den fyller en viktig funktion i utformandet av det förslag på nationellt ULF-avtal som ska presenteras för regeringen i mars 2022.
 

Tre projekt får medel

Vetenskapliga grund och framkomliga leder – praktikutvecklande forskning i rörelse

Linnéuniversitetet i samverkan med Kalmar, Mörbylånga och Nybro kommun

Här genomförs och kommuniceras ett batteri av praktikutvecklande forskningsprojekt, vars frågeställningar genererats i samverkan med verksamma lärare. Man ska också i närbild studera om och i så fall hur dessa projekt visar sig värdefulla i relation till kvalitetsarbetet på respektive utbildningsenhet. Vad får praktikutvecklande forskning för förutsättningar i vardagen? Hur tas resultaten om hand? Vilka vetenskapliga grund riskerar vi att segla in i och vilka framkomligaleder och mönster för samverkan kan identifieras på de skilda enheterna, på universitetet och i gränslandet däremellan? 

Med utgångspunkt i projekten vill man också pröva att utveckla de arenor och mötesplatser som redan finns etablerade i relation till den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen till att också omfatta praktiknära forskning. Ambitionen är dessutom att skapa nya gemensamma arenor som kan utgöra grund för gemensamma forskningsmiljöer.Säger bilden mer än tusen ord? Om utvecklingen av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen

Stockholms universitet/STLS i samverkan med Stockholms stad, Botkyrka kommun och Fryshuset

Många viktiga samhällsfrågor, t.ex. om försörjning, klimatutmaningar och politiska processer, utmärks av komplexa relationer och samband som kan vara svåra att få grepp om. I skolans samhällskunskapsundervisning används ofta visuella representationer för att illustrera samband inom denna typ av frågor. Tidigare forskning visar att dessa bilder bär på mycket information som inte uttrycks på annat sätt än just visuellt. Samtidigt pekar både forskningsresultat och lärares erfarenheter mot att elever har svårt att förstå dem. 

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om elevers förståelse av tre vanliga representationer - flödesschema, plotdiagram och fyrfältare och om hur undervisning som främjar elevers förmåga att läsa av och förstå dessa kan utformas. Projektet genomförs inom ramen för Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS), som är en miljö för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning som etablerats i samverkan mellan Stockholms universitet och en rad skolhuvudmän. Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning (KULF)

Kungliga tekniska högskolan i samverkan med Haninge kommun, Lidingö kommun och Stockholms stad 

I skolans kompensatoriska uppdrag ingår att ge alla elever samma förutsättningar att nå skolans mål, oberoende av kön, språkfärdigheter, föräldrarnas utbildningsnivå eller socioekonomisk miljö. Detta projekt vill bidra med ökad kunskap om hur undervisningens utformning bidrar till att stärka det uppdraget. Målet är att utveckla, testa och utvärdera en samverkansmodell kopplat till lärarstudenternas examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på lärarutbildningen inom Civilingenjör- och Lärarprogrammet på KTH.

Högskola och huvudmän har tillsammans identifierat tre centrala områden som bidrar till arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag: digitalisering, pojkar och flickors kunskapsresultat samt språkutvecklande arbetssätt genom laborationer och praktiskt arbete i matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Exempel på ny kunskap inom dessa områden rör hur laborationer kan stödja alla elevers språkutveckling samt hur man kan utnyttja olika digitala verktyg i skolan för att på bästa sätt stödja alla elevers lärande, med särskilt fokus på pojkar och elever med olika språkbakgrund. 


FoSam har en kanslifunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Läs mer om försöksverksamheten på vår lokala eller nationella webbplats för ULF-avtal.
 

 

Senast uppdaterad: 2022-04-12