Nyheter i FoSam:s verksamhetsplan

2019-02-27

Styrelsen i Forum för samverkan har beslutat om en revidering av verksamhetsplan 2018-2020. Omarbetningen har sin främsta förklaring i ett nytt treårigt projekt som berör samtliga FoSam:s åtta medlemskommuner.   

- Den viktigaste förändringen är det nya FoSam-projektet för forskningslitteracitet och förstärkt FoU-kapacitet hos skolhuvudmännen. Här kommer vi att göra insatser bland annat för stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos förskollärare, lärare och skolledare, säger Lars Olsson, föreståndare. 

Projektet löper parallellt med försöksverksamheten ULF, där just lärares förmåga att förstå, använda och kritiskt granska forskning är en viktig del i det övergripande målet – att stärka skolans vetenskapliga grund. En följd av satsningen är att FoSam:s regionala utvecklingsgrupper upphör i sin nuvarande form.  

Läs om Forum för samverkans verksamhet inklusive det nya projektet i verksamhetsplan 2018-2020

Senast uppdaterad: 2023-06-15