Uppsala universitet och Uppsala kommun har tecknat Sveriges första ULF-avtal

2018-05-15

En stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet och en ökad relevans i lärar- och förskollärarutbildningarna. Det är syftet med ULF-avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet, som ytterst är en överenskommelse om fördjupad samverkan kring praktiknära skolforskning.

ULF-avtalet signerades av Caroline Hoffstedt, ordförande i Utbildningsnämnden på Uppsala kommun och Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet. Foto: Lars Wallin

ULF är namnet på en riksomspännande försöksverksamhet som ska öka samverkan mellan skola och akademi. Genom forskning med utgångspunkt i skolans behov - bedriven av forskare med anställning både i skolan och i akademin - byggs en kunskapsbas som blir grundläggande i utvecklingen av undervisning och andra verksamhetsområden. Involveringen av lärare och skolledare i processerna gör forskningen än mer förankrad i praktiken, och därmed tillämpbar på skolans egna problemställningar.  
Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, och Caroline Hoffstedt, ordförande i Utbildningsnämnden har nu signerat det första av en rad ULF-avtal som kommer att tecknas mellan lärosäten och kommuner i hela landet.

- Jag vill att Sveriges bästa lärare ska jobba i Uppsala. Fram till 2022 behöver vi rekrytera ungefär 1000 nya medarbetare till Uppsalas förskolor och skolor. För att lyckas med det behöver vi ligga i framkant som arbetsgivare och ge förskollärare och lärare möjligheten att utveckla sin undervisning med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är avgörande både för att höja status på läraryrket och kunskapsresultaten bland Uppsalas elever, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

En bärande del i ULF-avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet är etableringen av gemensamma forskningsmiljöer där disputerade lärare och skolledare ges förutsättningar att forska inom ramen för sina tjänster. Även lärarstudenterna spelar en central roll:

- Kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen stärks om studenterna under sin praktik kan vistas i väl fungerande utvecklings- och forskningsmiljöer på skolorna. Då blir de också en tillgång i skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. God samverkan gynnar alla och det här är ett lysande exempel. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla barns och elevers utveckling och lärande, säger Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet.


MER OM ULF
ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en riksomspännande försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som regeringen uppdragit åt fyra lärosäten att ansvara för, däribland Uppsala universitet där projektledningen ligger hos FoSam. Totalt ingår 25 lärosäten som vart och ett skriver avtal med 1 till 3 kommuner/skolhuvudmän. Målsättningen är att skapa långsiktiga och nationellt likvärdiga strukturer för praktiknära skolforskning som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan akademin och skolväsendet. Läs mer på www.ulfavtal.se  

Senast uppdaterad: 2022-04-12