Insikter om nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt

2018-04-10

Under hösten 2015 tog regionens kommuner emot ett stort antal nyanlända barn och unga, med direkt inverkan på skolans behov av kompetensutveckling när det kommer till undervisning och mottagande av icke svenskspråkiga elever. Det är mot bakgrund av detta som forskningscirkeln Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt har genomförts - ett samarbete mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar. 

Resultatet av forskningscirkelns arbete, som bedrevs 2016-2017, finns att ta del av i en rapport. Här utvärderas och presenteras den forskningsmetodik man använt sig av samt de insikter kring nyanländas lärande man fått längs vägen. En utgångspunkt har varit begreppet stöttning eller scaffolding, det vill säga lärarens/pedagogens funktion som en sorts ”byggnadsställning” i elevens lärande. Det eleven inte klarar på egen hand kan genomföras med rätt stöd - och i takt med att eleven utvecklas kan byggnadsställningen monteras ned. Stöttning har också varit en central aspekt i de fyra mindre projekt som deltagarna genomfört inom forskningscirkelns ramar. Här har man i ett av projekten undersökt hur lärare kan stötta nyanlända elever som går från förberedelsegrupp till ordinarie klass. I ett annat har man låtit eleverna själva formulera sig kring sitt lärande i kvalitativa intervjuer.

Forskningscirkeln har letts av Charlotte Engblom, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, och Karin Fallberg, utvecklingsledare på Utbildningsförvaltningen vid Uppsala kommun. Övriga deltagare är i huvudsak lärare och utvecklingsledare som på olika nivåer möter nyanlända elever i sitt arbete.

Ta del av rapporten och övrigt fortbildningsmaterial

Senast uppdaterad: 2022-04-12