FoSam och Uppsala kommun i samverkan: Programmet IBIS ska leda till positiva lärmiljöer

2018-03-23

Den psykiska ohälsan bland unga ökar (Socialstyrelsen, 2016). På Uppsala kommun konstaterar man att många lärare efterfrågar utbildning i hur de kan utveckla undervisningen i syfte att förbättra elevernas arbetsro, öka inkluderingen och förbättra skolprestationerna. Under 2018 kommer Uppsala kommun och Uppsala universitet att implementera och utvärdera ett program i syfte att utveckla inkluderande och positiva lärmiljöer.

Programmet, som kallas IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan), utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS. Grundprincipen i IBIS är att genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler ge skolan möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. Programmet är evidensbaserat vilket i detta fall innebär att det grundar sig på hundratals forskningsstudier. Tidigare forskning visar att användning av SW-PBIS leder till färre beteendeproblem och bättre klassrumsklimat, vilket är viktigt för måluppfyllelsen.

Både kommunala grundskolor och fristående grundskolor i Uppsala kommun är välkomna att delta i projektet.

Läs mer här!

Projektet drivs inom ramarna för FoSam:s samverkanscheckar. Syftet med denna insatsform är att skapa eller fördjupa samverkan mellan Uppsala universitet och förskolor/skolor/huvudmän.

Senast uppdaterad: 2022-04-12