Regionalt nätverk för samordnare

Under hösten 2015 tog regionens kommuner emot ett stort antal nyanlända barn och unga - något som ställde skolorna inför pedagogiska och organisatoriska utmaningar. En av Skolverkets åtgärder var att låta samtliga skolhuvudmän i Sverige utse en samordnare med uppdraget att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. Forum för samverkan fick i sin tur i uppdrag att driva ett regionalt nätverk för dessa samordnare.

FoSam hade rollen som processtödjare i samordnarnas arbete med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten i skolorna på området nyanlända elevers lärande. Ytterligare ett syfte med nätverket var att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan kommunerna, liksom att skapa förutsättningar för vidare samverkan med universitetet. Relevant forskning och goda exempel från praktiken presenterades kontinuerligt vid träffarna.

Följande kommuner deltog i nätverket:

Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Sigtuna kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

Kontaktperson/nätverksledare:
Hassan Sharif, forskare