Elisabet Nihlfors: "Var modig i ditt ledarskap"

Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap och medlem i forskningsgruppen STEP. Hon är också dekan vid Fakulteten för Utbildningsvetenskaper på Uppsala universitet. Elisabet är specialiserad  på förskolchefen som länk i utbildningskedjan.

 
 

För dig som förskolechef att diskutera:

  • Vilka är idag de största utmaningarna för din verksamhet?
  • Vad innebär det för ditt arbete att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund?
  • Hur vill du beskriva förskolans ställning i organisationen i förhållande till det livslånga lärandet?
     

två Boktips!

Förskolechefen. En viktig länk i utbildningskedjan.

(Nihlfors, E., Jervik Steen, L. & Johansson, O. (2018): Malmö Gleerups 2 uppl.)
Boken bygger på omfattande empiri från två nationella undersökningar gjorda 2012–2014. Resultaten av undersökningarna visar att förskolecheferna har höga krav på sig själva. Trots att flertalet barn deltar i dag i förskolans verksamhet, som styrs av en nationell läroplan och på så sätt utgör en viktig länk i utbildningskedjan, anser nästan en tredjedel av förskolecheferna att förskolan prioriteras lägre än skolfrågor i olika beslutsstrukturer.

Redovisningarna i denna bok ger en intressant bild av hur förskolechefer upplever sitt uppdrag och förutsättningarna för att genomföra det. Jämförelser görs i flera fall med rektorernas uppfattningar, vilket gör det möjligt att diskutera likheter och skillnader i skolledarnas arbete.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av förskolans ledarskap och dess roll som länk i utbildningskedjan. Boken är lämplig som kurslitteratur på skolledar- och skolchefsutbildningar samt inom lärarutbildningen, men den passar utmärkt även som fortbildningslitteratur för verksam personal inom förskolan, förskolechefer samt ledare och politiker inom skolväsendet.

Författare till rapporten är Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, Olof Johansson, professor i statsvetenskap och utbildningschef för Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet och Linda Jervik Steen, forskningsassistent vid Uppsala universitet.

Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja.

(Moos, L., Nihlfors, E. & Paulsen, J.M. (2017): Malmö: Gleerups.)
Under de senaste åren har stora förändringar skett i offentlig utbildning och i utbildningssystemen i de nordiska länderna. Denna bok handlar om skola och utbildning utifrån skolchefers, kommunala skolpolitikers och skolledares erfarenheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Nordiska skolchefer, förvaltningschefer och utbildningsdirektörer befinner sig mitt i styrningen av utbildningssystemet oavsett om styrning betraktas som en kedja eller som ett nätverk. Bilden av den raka styrkedjan byts gradvis ut mot ett mönster av flera nätverk med olika typer av relationer mellan politiker, administratörer och medborgare.

Stora delar av diskussionerna i denna bok fokuserar på den ökande användningen av sociala teknologier, till exempel jämförelser, evidens eller test. Några fallgropar identifieras i utvecklingen för demokrati, för de olika relationerna i systemen, för meningsskapande och för utbildning.

Kanske står de nordiska utbildningssystemen inför ett vägval mellan att utveckla tillit mellan nivåerna och de professionsbaserade aktörerna eller fortsätta med utvecklingen av målstyrning?