SkolledarAkademin


SkolledarAkademin är en regional mötesplats för skolledare som bedrivs i samverkan mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner. En arena för reflekterande samtal och vetenskapligt förankrad utveckling av det pedagogiska ledarskapet. Ledamöter är rektorer och verksamhetschefer för alla skolformer. 

SkolledarAkademins arbete kretsar kring utvalda, verksamhetsnära fokusområden som fördjupas och utmanas genom samtal på de månatliga träffarna. Två forskare leder gruppen och bidrar med sitt vetenskapliga kunnande: Katina Thelin, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Elisabet Nihlfors, seniorprofessor i pedagogiskt ledarskap. Under det första året utses även en representant från kommunsidan som deltar i planering och genomförande.

Invalda rektorer och verksamhetschefer fortsätter diskussionerna i sina lokala fora där kollegor involveras och skolans utvecklingsarbete puffas framåt. Den regionala uppslutningen gör att ett erfarenhetsutbyte kan ske också över kommungränserna.

SkolledarAkademin har tillkommit inom ramen för FoSam:s regionsövergripande satsning Forskningslitteracitet som syftar till att stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos skolledare, lärare och förskollärare. Akademin knyts därmed till en större gemenskap där lärdomar kan delas från en mängd insatser och samverkansprojekt. Och som alltid när praktik och forskning möts, är utbytet ömsesidigt. Lärandet om ledarskapet för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet sker hos kommunerna såväl som på universitetet - i det här fallet främst rektors- och masterutbildningen.

Kontakt:
Katina Thelin, vetenskaplig ledare
Anna Brunner Cederlund, koordinator

Det tredje rummet

SkolledarAkademin är ett försök att skapa vad som i viss forskning beskrivs i termer av ett ”tredje rum” - en plats där parterna möts jämbördigt med sina olika kompetenser och diskurser, för att utveckla ny kunskap tillsammans.

När begreppet appliceras på skolans område tänker vi att aktörerna dels är skolans yrkesverksamma, i det här fallet skolledare, dels forskare vid lärosäten inom utbildningsvetenskap eller andra relevanta ämnesområden. Dessa aktörer kommer då från det första rummet (skolverksamheterna) respektive det andra rummet (forskningen). På den arena som det tredje rummet utgör finns förutsättningar för aktörerna att skapa en gemensam diskurs och ett gemensamt språk. Detta förutsätter att de sammanstrålande kunskapsfälten ses som likvärdiga, att man möts i vad som ibland benämns ”ögonhöjd”.

Hänvisningar:
Prøitz, T. S., Rye, E. M., Barstad, K., Afdal, H., Risan, M., Aasen, P. (2020). Utbildning, lärande, forskning En evalueringsstudie – delrapport 2. Universitetet i Sørøst-Norge. Skriftserien, nr. 38.

Moje, E. B., Ciechanowski, K. M., Kramer, K., Ellis, L., Carrillo, R., & Collazo, T. (2004). Working toward third space in content area literacy: An examination of everyday funds of knowledge and discourse. Reading research quarterly, 39(1), 38-70.

Thelin, K., Liljekvist, Å. (2020). Det pedagogiska ledarskapets praktiker: Rapport från en forskningscirkel. (FoSam Rapport - Forum för samverkan, Uppsala universitet, 2020:1)

Skolledarakademins rapportserie

Efter varje fokusområde som SkolledarAkademin har avslutat skrivs en gemensam sammanfattande rapport. I rapporten beskrivs hur arbetet med fokusområdet har tagit form och kan förhoppningsvis utgöra ett underlag för fortsatta samtal i andra fora. Intentionen är att sprida SkolledarAkademins arbete vidare till FoSams kommuner och andra intresserade. 

SkolledarAkademin Rapport nr 1 Leda för ökad likvärdighet 

Senast uppdaterad: 2021-05-27