SkolledarAkademin


SkolledarAkademin är en regional mötesplats för skolledare som bedrivs i samverkan mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner. En arena för reflekterande samtal och vetenskapligt förankrad utveckling av det pedagogiska ledarskapet. Ledamöterna är rektorer från alla skolformer. 

SkolledarAkademins arbete kretsar kring utvalda, verksamhetsnära fokusområden som fördjupas och utmanas genom samtal på de månatliga träffarna. Två forskare leder gruppen och bidrar med sitt vetenskapliga kunnande: Katina Thelin och Monica Vikner Stafberg, båda universitetslektorer vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

SkolledarAkademin utgör ett samarbete mellan FoSam och Uppsala universitets rektors- och masterutbildning med inriktning mot pedagogiskt ledarskap. SkolledarAkademin kan i det här sammanhanget ses som en gränsaktivitet där praktik och forskning möts för att utveckla kunskap om och utifrån praktiken, som grund för utveckling. Som sådan kan den komma att fylla en viktig funktion när det gäller att utveckla, inte bara skolans verksamhet utan också rektors- och masterutbildningens samt FoSams verksamheter. 

Att Akademin har ett regionalt fokus där samtliga kommuner i FoSam-området deltar ses som särskilt värdefullt då den skapar ett nätverk och erfarenhetsutbyte mellan rektorer inom regionen. Samtliga skolformer ska vara representerade i gruppen så att kunskapsutbyte även möjliggörs mellan skolformerna. Invalda ledamöter ska i sin respektive kommun skapa ett fora där Akademins diskussioner kan föras vidare till rektorskollegor och bidra till utveckling i hela kommunen. 

Kontakt:
Katina Thelin, vetenskaplig ledare
Anna Brunner Cederlund, koordinator

Det tredje rummet

SkolledarAkademin är ett försök att skapa vad som i viss forskning beskrivs i termer av ett ”tredje rum” - en plats där parterna möts jämbördigt med sina olika kompetenser och diskurser, för att utveckla ny kunskap tillsammans.

När begreppet appliceras på skolans område tänker vi att aktörerna dels är skolans yrkesverksamma, i det här fallet skolledare, dels forskare vid lärosäten inom utbildningsvetenskap eller andra relevanta ämnesområden. Dessa aktörer kommer då från det första rummet (skolverksamheterna) respektive det andra rummet (forskningen). På den arena som det tredje rummet utgör finns förutsättningar för aktörerna att skapa en gemensam diskurs och ett gemensamt språk. Detta förutsätter att de sammanstrålande kunskapsfälten ses som likvärdiga, att man möts i vad som ibland benämns ”ögonhöjd”.

Hänvisningar:
Prøitz, T. S., Rye, E. M., Barstad, K., Afdal, H., Risan, M., Aasen, P. (2020). Utbildning, lärande, forskning En evalueringsstudie – delrapport 2. Universitetet i Sørøst-Norge. Skriftserien, nr. 38.

Moje, E. B., Ciechanowski, K. M., Kramer, K., Ellis, L., Carrillo, R., & Collazo, T. (2004). Working toward third space in content area literacy: An examination of everyday funds of knowledge and discourse. Reading research quarterly, 39(1), 38-70.

Thelin, K., Liljekvist, Å. (2020). Det pedagogiska ledarskapets praktiker: Rapport från en forskningscirkel. (FoSam Rapport - Forum för samverkan, Uppsala universitet, 2020:1)

Skolledarakademins rapportserie

Efter varje fokusområde som SkolledarAkademin har avslutat skrivs en gemensam sammanfattande rapport. I rapporten beskrivs hur arbetet med fokusområdet har tagit form och kan förhoppningsvis utgöra ett underlag för fortsatta samtal i andra fora. Intentionen är att sprida SkolledarAkademins arbete vidare till FoSams kommuner och andra intresserade. 

SkolledarAkademin Rapport nr 1 Leda för ökad likvärdighet 

SkolledarAkademin Rapport nr 2 Pedagogiskt ledarskap

SkolledarAkademin Rapport nr 3 Att förändra en skolkultur

Senast uppdaterad: 2023-02-02