Beviljade AIMday-projekt 2016

Följande två AIMday-projekt som sökt förstudie/-samverkansmedel har beviljats. Projekten bedrivs under 2017-18:

  • Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö, Sigtuna kommun och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier/Uppsala universitet: Projektet syftar till att fördjupa förståelsen för begreppet lärmiljö och som en del av implementeringsfasen av Sigtunaboxen visa hur rektorer kan arbeta med en god inkluderande lärmiljö. Arbetet kommer att genomföras i form av en forskningscirkel där deltagarna är rektorer vid Sigtunas skolor och cirkelledaren är forskare vid universitetet. 

  • Implementering av utbildning för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor, Uppsala kommun och Swedesd/Uppsala universitet: Projektet syftar till implementering av utbildning för hållbar utveckling i gymnasieskolan med fokus på hur hållbar utveckling kan genomsyra undervisningen i alla skolans ämnen och hantera utmaningen att få lärare i alla ämnen att aktivt engagera sig i detta. Arbetet kommer att genomföras i form av en forskningscirkel där deltagarna är gymnasielärare med olika ämnestillhörighet och cirkelledaren är forskare vid universitetet.