Insatsområde Nyanlända

Skolväsendet behöver en ny slags kompetens när det kommer till undervisning av nyanlända elever. Inom insatsområdet Nyanlända initierar och driver FoSam projekt och processer där Uppsala universitet i samverkan med aktörer i det omgivande samhället, särskilt kommuner/skolhuvudmän, kan stärka arbetet med att möta nyanlända barn och ungdomar i förskole- och skolverksamhet.


 

Regionalt nätverk för samordnare

På Skolverkets uppdrag driver FoSam ett regionalt nätverk för kommunala samordnare av kompetensutvecklingsinsatser för skolpersonal som arbetar med nyanlända. Syftet är att genom nätverksträffar ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan kommunerna. Vidare ska träffarna ge möjlighet att utveckla samverkan med Uppsala universitet vad gäller insatser för nyanländas lärande. 
 

Nätverk för samordnare

Kontaktperson/nätverksledare:
Hassan Sharif
E-post: hassan.sharif@edu.uu.se

Forskningscirkel om nyanländas lärande

Forskningscirkeln Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt är ett samverkansprojekt mellan universitetet och FoSam:s åtta medlemskommuner. Projektet genomfördes under 2016 och 2017. Insikter och erfarenheter av detta finns att ta del av i en rapport samt i tillhörande fortbildningsmaterial.

Kontaktpersoner/forskningscirkelledare:
Charlotte Engblom, Uppsala universitet, 070-459 13 62
E-post: charlotte.engblom@edu.uu.se

Karin Fallberg, Uppsala Kommun, 018-727 79 68
E-post: karin.fallberg@uppsala.se


Fokus på nyanländas lärande

Hela universitetet som resurs

Uppsala universitetet har kunskap inom en rad områden av relevans för att hantera situationen med ett ökat antal nyanlända i Sverige. För ingångar till tvärvetenskapliga forskningsprojekt, fortbildningar, aktiviteter och seminarier, publikationer, kontaktpersoner, möjligheter för dig som själv är nyanländ, och mycket annat - följ länken: 

Initiativ för nyanlända

  • Magdalena Bjerneld, Uppsala universitet: Varför gick det så bra för de ensamkommande barnen?

  • Åsikt Uppsala, 29e september 2016: Nyanlända i skolan – vad händer i klassrummen?

  • Monica Axelsson, Stockholms universitet: Nyanlända och lärande, del 1

  • Monica Axelsson, Stockholms universitet: Nyanlända och lärande, del 2

  • Uppsala universitet vid Almedalen 2016: Den nyanlända i skolan eller en skola för nyanlända?