Hitta skolrelevant forskning

Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av utbildningsvetenskaplig relevans vid ett flertal institutioner inom såväl det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området som de naturvetenskapliga och medicinska områdena

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier omfattar främst områden relevanta för förståelsen av barns, ungas och vuxnas förutsättningar och villkor för lärande. Läs mer om den forskning som bedrivs vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Institutionen ingår tillsammans med ett antal enheter i Fakulteten för utbildningsvetenskaper. För ingångar till forskningen vi övriga enheter, läs mer här: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ämnesdidaktisk forskning bedrivs vid ett flertal av universitetets institutioner. Under 2016 startar en ämnesdidaktisk forskarskola syftande till att samordna och ytterligare förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarprogrammen vid Uppsala universitet. Läs mer om Forskarskolan i ämnesdidaktik

För ingångar till ämnesdidaktik inom teknik och naturvetenskap se: MINT - Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap

Forum för samverkan genomför för närvarande inventeringar av skolrelevant forskning som bedrivs vid Uppsala universitet. Avsikten är att skapa en webbaserad igång så att du skall kunna hitta forskning som är relevant för dig!


Det finns i Sverige ett flertal aktörer som arbetar med att tillgängliggöra forskning med relevans för förskola och skola.

Skolverket har ett nationellt uppdrag att sammanställa och sprida forskning som är relevant för skolutveckling. På Skolverkets webbsida finns en hel del matnyttigt material med ingångar till en rad forskningsområden liksom till frågor om vetenskaplig grund och ett forskningsbaserat arbetssätt: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning

Vetenskapsrådet finansierar utbildningsvetenskaplig forskning och har under 2014 haft ett regeringsuppdrag att kartlägga svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet, detta som ett underlag för verksamheten inom Skolforskningsinstitutet. Läs mer på VR:s webbsida om Skolforsk: Underlag om skolforskning.

Skolforskningsinstitutet har till uppdrag att stödja utvecklingen av förskola och skola genom vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Detta gör myndigheten bl.a. genom att systematiskt sammanställa forskningsresultat och göra dem tillgängliga för lärare, rektorer och andra verksamma inom skolväsendet. Läs mer på institutets hemsida http://skolfi.se/

Skolporten är ett företag vars affärsidé är att "stärka skolans lärare och ledare i deras profession och uppdrag genom att tillhandahålla arenor där kunskap och erfarenhet möts". Bl.a. gör man detta genom att ge ut Skolportens forskningsmagasin samt att tillhanda hålla sammanfattningar av avhandlingar och intervjuer med forskare på webbsidan: http://www.skolporten.se/

IFOUS är ett fristående forskningsinstitut med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning om förskola och skola: http://ifous.se/

ACEDU är ett webbverktyg för att ge forskningsbaserat stöd i lektionsplanering. ACEDU (Academy of Education) är ett initiativ med ursprung inom den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Uppsala universitet. ACEDU erbjuder en konstnadsfri kvalitetssäkringsprocess för lektionsplanering på webben. Som lärare kan du ladda upp din lektionsplanering på ACEDU:s webbplats. Kvalitetsteam som består av forskare och personer som representerar systematisk beprövad erfarenhet kommer sedan att ge skriftliga kommentarer till din lektionsplanering. Läs mer på ACEDU:s webbplats acedu.se