Pågående forskningscirklar

Det pedagogiska ledarskapets praktiker – ett samverkansprojekt som fokuserar på skolans ledarskap

Håbo kommun i samverkan med Avdelningen för rektorsutbildning, Uppsala universitet. 
Hela ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen i Håbo kommun deltar i denna forskningscirkel, vars syfte är att utforska det pedagogiska ledarskapet och ge ökad kunskap om ledarskapspraktiker och villkoren för dessa. Projektet har gjorts möjligt via FoSam:s insatsform Samverkanscheckar.

Undervisning utifrån särskild begåvning

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
På senare tid märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade elever och konsekvenserna av att förbise deras förutsättningar och behov. Man vet av erfarenhet att dessa individer riskerar att fara illa om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan. Det är bakgrunden till forskningscirkeln "Särskilt begåvade elever", som gjorts möjlig via FoSam:s insatsform Samverkanscheckar

Interkulturellt förhållningssätt i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomförs under 2019-2020.
I denna forskningscirkel deltar förskollärare som dagligen möter barn från många olika kulturer, och med olika bakgrund. Den transnationella migrationen och internationaliseringen har lett till att det svenska samhället har blivit mer flerspråkigt och mångkulturellt, vilket i sin tur inverkar på förskolans och skolans arbete med barn och ungdomars sociala och kunskapsmässiga utveckling. Detta samverkansprojektet syftar till att fördjupa förståelsen för förskolans uppdrag i allmänhet och arbetet med flerspråkighet och mångkulturalism i synnerhet.