Genomförda forskningscirklar

Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö?

Sigtuna kommun och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier/Uppsala universitet. 
Sigtuna kommun brottas liksom de flesta andra kommuner med att skapa en inkluderande undervisning för alla barn och elever. Detta samverkansprojekt syftar till att fördjupa förståelsen för begreppet lärmiljö och visa hur rektorer och förskolechefer kan arbeta med och känna igen god inkluderande lärmiljö. Projektet har gjorts möjligt via FoSam:s insatsform Samverkanscheckar.

Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt

Ett samarbete mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar. 
Vilka strategier i undervisningen av nyanlända elever fungerar i praktiken? Hur upplever eleverna själva sitt lärande i en för dem ny, svensk skolvärld? Det är några av frågeställningarna som genomlysts i denna forskningscirkel, genomförd under 2016-2017.

Implementering av utbildning för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor

Uppsala kommun och Swedesd/Uppsala universitet. Projektet syftar till implementering av utbildning för hållbar utveckling i gymnasieskolan, med fokus på hur hållbar utveckling kan genomsyra undervisningen i alla skolans ämnen och hantera utmaningen att få lärare i alla ämnen att aktivt engagera sig i detta. Deltagarna är gymnasielärare med olika ämnestillhörighet.

Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i skola.

Forskningscirkeln genomfördes i samverkan mellan Rektorsutbildningen på Uppsala universitet och Knivsta kommun. Deltagare var rektorer i Knivsta.

Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i förskola

Forskningscirkeln genomfördes i samverkan mellan Rektorsutbildningen på Uppsala universitet, Knivsta kommun och Uppsala kommun. Deltagare var förskolechefer i Knivsta och Uppsala.

FoSam:s forskningscirkel Ledning och styrning initierades genom en fråga som Knivsta kommun ställde till forskare vid universitetet vid AIMday Välfärd 2015, se film (5 min):