Samverkanscheckar

FoSam:s medlemskommuner erbjuds samverkanscheckar som kan användas till ett eller flera samverkansprojekt. Syftet är att skapa eller fördjupa samverkan mellan Uppsala universitet och förskolan/skolan.

Samverkansprojekten utgår från skolhuvudmännens behov, önskemål och tidsplaner. Projekten ska vara ömsesidigt berikande för kommunerna och Uppsala universitet. För kommunerna ska de bidra till verksamhets- och professionsutveckling inom området förskola/skola och för universitetet till ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning.
 

pågående samverkansprojekt

Forskningslitteracitet hos skolledare och karriärlärare

Tierps kommun i samverkan med Uppsala universitet. Projektet genomförs 2021-2022. 
Konkret innebär projektet att skolledare och karriärlärare inom Tierps kommun utvecklar ett arbetssätt där man naturligt inhämtar kunskap från forskningsresultat/-litteratur. Projektet - som är en del av FoSam:s regionala satsning på ökad forskningslitteracitet hos skolans verksamma - har tre fokusområden:

  • Skolledarskap och forskning
  • Karriärlärare och forskning – allmändidaktiskt perspektiv
  • Karriärlärare och matematik/naturvetenskap – ämnesdidaktiskt perspektiv

Projektbeskrivning Forskningslitteracitet Tierp

Lärare undervisar


IBIS-programmet - för positiva lärmiljöer

Uppsala, Heby och Sigtuna kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet. Projektet inleddes 2018 och fortsätter att utvecklas under 2021.
Uppsala kommun och Uppsala universitet påbörjade 2018 implementeringen av ett program i syfte att utveckla inkluderande och positiva lärmiljöer. Programmet kallas IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) och har som grundprincip att genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, förutsägbarhet och regler ge skolan möjlighet att skapa en god arbetsmiljö för sig själva och eleverna, och därmed motverka psykisk ohälsa. 2021 utvidgas IBIS till att också inkludera Heby och Sigtuna kommun. 

Läs mer om IBIS:
- på IBIS hemsida
- I vår intervju med projektledaren Martin Karlberg
 

Genomförda samverkansprojekt

Liten pojke med vuxen

Interkulturalitet i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. 

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2019-2020.
Förskolepersonal möter dagligen barn och föräldrar från många olika kulturer och med olika bakgrund, vilket ställer krav på deras interkulturella pedagogiska kompetens. Denna forskningscirkel syftade till utveckla förskollärares interkulturella förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. 

Läs mer om forskningscirkeln "Interkulturalitet i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling"

Lärande för hållbar utveckling i Östhammars kommun

Östhammars kommun i samverkan med SWEDESD, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2019.
Östhammars kommun gör från och med hösten 2018 en satsning på lärande för hållbar utveckling inom alla skolformer. Detta projektet syftade till att ge kommunens skolledare en utvecklad kunskap om hur detta kan gestalta sig i verksamheterna. Hur kan hållbar utveckling genomsyra undervisningen i skolans alla ämnen, och hur får vi lärare att aktivt engagera sig i detta?  Skolledarna genomförde, under handledning av forskare från SWEDESD, varsitt förändringsprojekt (ESD change project) på sina respektive skolor.

Läs mer om projektet "Lärande för hållbar utveckling i Östhammars kommun"

Undervisning utifrån särskild begåvning

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2019-2020
På senare tid märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade elever och konsekvenserna av att förbise deras förutsättningar och behov. Man vet av erfarenhet att dessa individer riskerar att fara illa om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan. Det är bakgrunden forskningscirkeln "Särskilt begåvade elever", som bedrevs i samverkan mellan Enköpings kommun och Uppsala universitet.

Läs mer om forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning"

Kvinnlig skolledare med kollegor


Det pedagogiska ledarskapets praktiker – ett samverkansprojekt som fokuserar på skolans ledarskap

Håbo kommun i samverkan med Avdelningen för rektorsutbildning, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2018-2019.
Håbo kommun och Avdelningen för rektorsutbildning samverkade här utifrån i ett gemensamt intresse för skolans pedagogiska ledarskap på olika nivåer. Arbetet har letts av forskare från Uppsala universitet, med intresse för och erfarenhet av praktikutvecklande kunskapsbildning i mötet mellan praktik och forskning. Projektet har haft formen av en forskningscirkel där hela utbildningsförvaltningens ledningsgrupp ingått. Syftet var att utforska det pedagogiska ledarskapet och ge ökad kunskap om ledarskapspraktiker och villkoren för dessa.

Läs mer om forskningscirkeln "Det pedagogiska ledarskapets praktiker"

Två äldre elever samtalar


 

Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö?

Sigtuna kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2017-2018
En forskningscirkel som syftade till att fördjupa förståelsen för begreppet lärmiljö och visa hur rektorer, förskolechefer och deras medarbetare kan arbeta med och känna igen en god inkluderande lärmiljö. Målsättningen var att genom nyvunnen kunskap än bättre forma en gynnsam lärmiljö för barn och elever.

Resultatet av forskningscirkeln "Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö" finns att ta del av i en rapport och två filmer

Lärare vid en dator

Självskattning som del i digital kompetensutveckling

Uppsala kommun i samverkan med Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2018-2019.
Det breda införandet av digitala kompetenser i läroplanen för förskola, grundskola och gymnasium har fått många lärare att ifrågasätta sin egen kapacitet. Förenklat kan man konstatera att många uttrycker en svag självskattning inom digitala kompetenser. I detta samverkansprojekt har forskare från Uppsala universitet följt en grupp lärare i Uppsala kommun under 18-24 månader. Syftet var att studera hur deras självskattning och förhållningssätt till digitala kompetenser förändras över tid och beroende på kompetensutvecklingsinsats.

Mer om forskningscirkeln "Självskattning som del i digital kompetensutveckling" hittar du här eller i intervjun med projektledaren Lars-Åke Nordén


Mer information om insatsformen samverkanscheckar och hur man ansöker om projekt finns i utlysningstexten:

Utlysning Samverkanscheckar 2017-19
Utlysning Samverkanscheckar 2017-19 (Word)

Stöd och hjälp med att formulera ansökan och matcha kommunens behov med lämplig forskningskompetens vid universitetet erbjuds genom FoSam. 

Kontaktperson:
Lars Olsson
Telefon: 018-471 16 05
Mobil: 0704-25 00 99
E-post: lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-05-19