Självskattning som del i digital kompetensutveckling

Uppsala kommun i samverkan med Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2018-2019
Självskattning kan beskrivas som en individs tilltro till att klara av problemsituationer, och har visat sig central för om individen kommer att lyckas eller inte. Någon med stark självskattning inom en problemdomän är helt enkelt bättre rustad att hantera situationer som uppstår. Det breda införandet av digitala kompetenser i läroplanen för förskola, grundskola och gymnasium har fått många lärare att ifrågasätta sin egen kapacitet. Lite förenklat kan man påstå att många uttrycker en svag självskattning inom digitala kompetenser.

I detta samverkansprojekt följde forskare från Uppsala universitet en grupp lärare i Uppsala kommun under en period. Syftet var att studera hur deras självskattning och förhållningssätt till digitala kompetenser förändrades över tid. Projektet bestod av tre delar där två utgjordes av forskningsverksamhet och den tredje av utvecklingsarbete. Den första delen innebar att forskarna engagerade sig aktivt i olika kompetensutvecklingsaktiviteter för att se hur lärare utvecklas vid olika typer av insatser. I del två låg fokus på att studera hur lärarnas självskattning påverkas över tid och beroende på insatstyp. Den tredje delen innefattade delaktighet i utveckling och utvärdering av ett webbaserat verktyg för individuellt anpassad återkoppling i samband med test av självskattning.

Projektet verkställdes under föresatsen att integrera regelbundna självskattningstester i de kompetensutvecklingsinsatser för lärare som genomförs på området.

Nyttan för Uppsala kommun bestod dels i genomförandet av de kompetenshöjande aktiviteterna ifråga, dels i uppföljningen på aktiviteternas effekt. Dessutom kom med projektet en kartlägging av vilket behov av kompetensutveckling som föreligger hos lärare och skolledning.

Ansökan: Självskattning som del i digital kompetensutveckling

Kontakt: Lars-Åke Nordén, universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi

Senast uppdaterad: 2021-04-16