Kollegiala samtal

Värdet av det kollegiala samtalet kring en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll, SNI.

Projektledare: Mats Hansson, Katedralskolan, Uppsala
Forskare: Tomas Persson, Uppsala universitet

Under höstterminen 2016 har ett skolutvecklingsprojekt genomförts med stöd från Forum för samverkan som möjliggjort att sammanställa, dokumentera, kommunicera och analysera det som har förts fram i det kollegiala samtalet kring en SNI med deltagande lärare från ett antal gymnasieskolor i Uppsala län.

I projektet har samtal i olika lärargrupper studerats kring elevers uttalanden i diskussioner beträffande en SNI om en sjö som hotas av igenväxning.

Intentionen är att den forskningsbaserade sammanställningen av lärarsamtalen ska användas som resurs för lärare i deras utvecklingsarbete inom detta område, samt synliggöra värdet av det kollegiala samtalet för att ge likvärdig och effektiv stöttning i klassrummet.

Lärare från Katedralskolan i Uppsala utvärderar elevuttalanden från en diskussion om sjön Tämnaren