Fler vägar till läraryrket – pilotprojekt Lärarpar

Vi står inom några år inför en omfattande lärarbrist och den kommer inte gå att hantera bara genom att öka antalet platser på lärarutbildningarna – kompletterande lösningar behövs där en möjlighet är att få in ämnesexperter i klassrummen, personer som kanske saknar pedagogisk utbildning men kan ha djup kunskap i bristämnen som teknik. Samtidigt får programmering en framskjuten plats i läroplanen vilket leder till stora fortbildningsbehov av lärare. Uppsala universitet har genom pilotprojektet Lärarpar tagit ett grepp om båda dessa frågor.

Upplägget i projektet går ut på att pedagogen/läraren får förstärkning i klassrummet av en så kallad ämnesexpert, i det här fallet civilingenjörsstudenter inom IT. Pedagogen och ämnesexperten bildar tillsammans ett Lärarpar. Pilotprojektet har genomförts under 2016 -2017 vid skolor i Uppsala. Totalt har cirka 100 elever i åk 4 till 6 deltagit. Erfarenheter från projektet (intervjuer med lärare och studenter samt enkät bland elever) finns beskrivna i följande två rapporter (länkar till pdf):

Lennart Rolandsson, Lärarpar: Ämnesexperter och lärare tillsammans (2017)

Adina Juslenius & Emma Sjösten, Robotprogrammering: ett fungerande verktyg för att väcka ungas intresse för teknik och programmering? (2017)

Projektledare och kontaktperson: Lars-Åke Nordén, lars-ake.norden@it.uu.se

Läs mer om erfarenheterna från projektet:

Initiativtagare och projektledare för pilotprojektet är Lars-Åke Nordén, universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Lars-Åke Nordén
Lars-Åke Nordén, projektledare Lärarpar

– Det som vi var mest positivt överraskade av var hur lätt och stimulerande det var att arbeta tillsammans med barnen och hur kreativa de var när det gällde att hantera de utmaningar vi presenterade. Jag är också väldigt nöjd med det positiva bemötande som studenterna som följde med mig fick, de visade sig vara riktigt bra förebilder för barnen, säger Lars-Åke

  

     

Lennart Rolandsson, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har utvärderat projektet genom att intervjua deltagande lärare och studenter. Och han har också handlett två lärarstudenter som skrivit en kandidatuppsats om hur eleverna upplevde undervisningen (se länkar till båda dessa rapporter ovan). Här framkommer bland annat att lärarna uttryckt ett antal fördelar med att få in ämnesexperter i klassrummet, att civilingenjörsstudenternas bidrag varit av stort värde för elevers lärande samt att elever sökte andra svar och perspektiv på programmering. Här blev studenter också förebilder för elever som önskade läsa vidare inom ämnet.

Lennart Rolandsson

– Jag kan notera flera framgångsfaktorer däribland lärarnas positiva attityd till samverkan och deras öppenhet och vilja att släppa in studenter - våra experter - i klassrummet. Dessutom visade lärare tydligt på den verklighet de har med brist på resurser och tid. Något som gjorde mig glad var att finna lärare som önskade driva en ämnesdidaktisk diskussion och driva ett kollegialt lärande. Den typen av fortbildning är enligt mig att föredra i stället för punktinsatser. Läraren är suverän på hantera den komplexitet som kan uppstå i klassrummet. Man måste därför låta dem utveckla skolämnet på sina egna villkor, menar Lennart

Lars-Åke startade upp pilotprojekt i samband med att han undervisade F-6 lärare i programmering där det framkom att lärarna kände att de kunde göra mycket själva ute i klassrummen, men bara till en viss gräns. Sedan hade de inte tillräckliga kunskaper eller teknisk utrustning för att gå vidare.

– Då tänkte jag att ”men, det har ju vi!” och så kläcktes idén till undervisningspass som genomförs i samarbete med lärare. Läraren står för den didaktiska och pedagogiska kompetensen och vi står för den tekniska ämneskunskapen och tillsammans undervisar vi som ett ”par”.

Utvärderingen visar att grundskollärare önskar att samverkan blir integrerad i skolans arbete. Ett sätt att göra detta är att bygga relationer över längre tid, att elever och lärare får möta studenter/gästlärare eller att studenter genomför flera besök vid samma skola. Man kan också tänka sig att universitetet erbjuder fortbildningskvällar för lärarkollegiet (didaktiska diskussioner och workshops). Tidigare har universitetet erbjudit studenter och lärare möjlighet att läsa kursmoment tillsammans där ämneskunskaper senare praktiseras i grundskolan. En fördel för studenters utbildning är att lärarpar ger ämnet nytt perspektiv vilket kan väcka studenters intresse för dubbelexamina – civilingenjör/masterexamen och lärarexamen .