Forsknings- och utvecklingsprojekt

Inom FoSam bedrivs Forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att skapa ömsesidig nytta för deltagande parter. Projekten ska bidra till utveckling av verksamheter i förskola och skola samt till ökad vitalitet i universitetets utbildning och forskning. Initiativ till projekten har kommit bl.a. från mötesplatsen AIMday Livslångt Lärande, från huvudmän samt från forskare.

Tidigare genomförda FoU-projekt:

Forskningslitteracitet hos skolledare och karriärlärare

Tierps kommun i samverkan med Uppsala universitet.  
Konkret innebär projektet att skolledare och karriärlärare inom Tierps kommun utvecklar ett arbetssätt där man naturligt inhämtar kunskap från forskningsresultat/-litteratur. Projektet genomfördes 2021-2022.

IBIS-programmet - för positiva lärmiljöer

Uppsala, Heby och Sigtuna kommun i samverkan med Uppsala universitet. 
Uppsala kommun och Uppsala universitet påbörjade 2018 implementeringen av ett program i syfte att utveckla inkluderande och positiva lärmiljöer. Programmet kallas IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) och har som grundprincip att genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, förutsägbarhet och regler ge skolan möjlighet att skapa en god arbetsmiljö för sig själva och eleverna, och därmed motverka psykisk ohälsa. Projektet inleddes 2018. Läs mer om projektet här.

Lärande för hållbar utveckling i Östhammars kommun

Östhammars kommun i samverkan med Uppsala universitet. 
Östhammars kommun gör från och med hösten 2018 en satsning på lärande för hållbar utveckling inom alla skolformer. Detta projektet syftade till att ge kommunens skolledare en utvecklad kunskap om hur detta kan gestalta sig i verksamheterna. Projektet genomfördes under 2019. 

Senast uppdaterad: 2023-05-11