Pågående forskningscirklar

Forskningslitteracitet, likvärdighet och segregation

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskaper. Projektet genomförs under 2021 - 2022
Enköpings kommun arbetar strategiskt för att främja likvärdighet och motverka segregationens negativa effekter i förskolor och skolor. En viktig utgångspunkt för det arbetet är en kartläggning av nuläget när det gäller dessa frågor, vilket i sin tur förutsätter tillgång till data som kan fungera som indikatorer. I denna forskningscirkel kommer Uppsala kommun att se över, vidareutveckla och eventuellt komplettera tillgången till data och indikatorer på likvärdighet och segregation i verksamheterna. Medverkar gör ett antal deltagare från kommunen på strategisk nivå (verksamhetsutvecklare samt andra nyckelpositioner) och utvalda forskare från universitetet. 

Motsvarande forskningscirkel har genomförts även i Uppsala kommun. 

Senast uppdaterad: 2022-05-19