Genomförda forskningscirklar

Religionskunskap för framtiden – religionsdidaktik för en bättre religionsundervisning

Uppsala kommun i samverkan med Teologiska institutionen och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2019-2021.
Religionens roll i samhället har förändrats under de senaste tjugo åren. Från att ha varit ett relativt marginaliserat, privat fenomen, är religion idag någonting som både syns, berör och upprör. När diskussionsklimatet i det offentliga rummet präglas av konflikt, får religionsämnet i skolan än större betydelse. Här finns en arena där ungdomar kan få större kunskap om religion, och samtidigt prata om ämnet på ett civiliserat och konstruktivt sätt. Lärare har en komplex uppgift i att undervisa utifrån samtidens strömningar såväl som elevernas egna erfarenheter. I detta samverkansprojekt möts forskning och beprövad erfarenhet på en gemensam arena, där didaktiska och metodologiska perspektiv på religionsundervisning kan vidareutvecklas.

Interkulturalitet i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2019-2020.
Förskolepersonal möter dagligen barn och föräldrar från många olika kulturer och med olika bakgrund, vilket ställer krav på deras interkulturella pedagogiska kompetens. Denna forskningscirkel syftade till utveckla förskollärares interkulturella förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. 

Undervisning utifrån särskild begåvning

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
På senare tid märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade elever och konsekvenserna av att förbise deras förutsättningar och behov. Man vet av erfarenhet att dessa individer riskerar att fara illa om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan. Det är bakgrunden till forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning", som gjorts möjlig via FoSam:s insatsform Samverkanscheckar

Det pedagogiska ledarskapets praktiker – ett samverkansprojekt som fokuserar på skolans ledarskap

Håbo kommun i samverkan med Avdelningen för rektorsutbildning, Uppsala universitet. 
Hela ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen i Håbo kommun har deltagit i denna forskningscirkel, vars syfte varit att utforska det pedagogiska ledarskapet och ge ökad kunskap om villkoren för detta. 

Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö?

Sigtuna kommun och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier/Uppsala universitet. 
Sigtuna kommun brottas liksom de flesta andra kommuner med att skapa en inkluderande undervisning för alla barn och elever. Detta samverkansprojekt syftar till att fördjupa förståelsen för begreppet lärmiljö och visa hur rektorer och förskolechefer kan arbeta med och känna igen god inkluderande lärmiljö. Projektet har gjorts möjligt via FoSam:s insatsform Samverkanscheckar.

Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt

Ett samarbete mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar.
Vilka strategier i undervisningen av nyanlända elever fungerar i praktiken? Hur upplever eleverna själva sitt lärande i en för dem ny, svensk skolvärld? Det är några av frågeställningarna som genomlysts i denna forskningscirkel, genomförd under 2016-2017.

Implementering av lärande för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor

Uppsala kommun och Swedesd/Uppsala universitet. 
Projektet syftar till implementering av utbildning för hållbar utveckling i gymnasieskolan, med fokus på hur hållbar utveckling kan genomsyra undervisningen i alla skolans ämnen och hantera utmaningen att få lärare i alla ämnen att aktivt engagera sig i detta. Deltagarna är gymnasielärare med olika ämnestillhörighet.

Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i skola.

Forskningscirkeln genomfördes i samverkan mellan Rektorsutbildningen på Uppsala universitet och Knivsta kommun. Deltagare var rektorer i Knivsta.

Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i förskola

Forskningscirkeln genomfördes i samverkan mellan Rektorsutbildningen på Uppsala universitet, Knivsta kommun och Uppsala kommun. Deltagare var förskolechefer i Knivsta och Uppsala.

FoSam:s forskningscirkel Ledning och styrning initierades genom en fråga som Knivsta kommun ställde till forskare vid universitetet vid AIMday Välfärd 2015, se film (5 min):

Senast uppdaterad: 2022-02-20